Sinop Karadeniz Yelken İhtisas Kulübü
 

Tüzüğümüz

Madde 1.

Derneğin Adı Derneğin adı, “Sinop Karadeniz Yelken İhtisas Kulübü” dür ve bir spor derneğidir.

 

Madde 2.

Derneğin Merkezi Gazi Caddesi, No: 6, 57 000, Sinop.

 

Madde 3.

Derneğin Forsu Boyu eninin iki katı olan üçgen biçiminde, kenarlarında fırdolayı beyaz şerit bulunan lacivert fon üzerinde, turuncu ve beyaz renkte sitilize iki yelken figüründen ve beyaz SKY yazısından oluşan flamadır. “SKY”, kulüp adının kısaltması olup “Sinop”, “Karadeniz”, “Yelken” sözcüklerinin baş harfleridir.

 

Madde 4.

Derneğin Amacı SKY bir amatör spor kulübüdür. Temel hedefi Sinop'ta yarış yelkenciliğini ve yatçılığı geliştirmektir. Öncelikle Sinop’ta yelkeni okul sporu haline getirerek en geniş katılımla tabana yaymak, Sinoplu çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yelken sporunu tanıtmak ve benimsetmek, alt yapısını hazırlamak, yelken ve diğer su sporlarını yaygınlaştırmak, geliştirmek, yarışlar düzenlemek, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen resmi ve özel yarışlara katılmak, Karadeniz'in tek doğal limanı olan İç Liman’da komşu iller ve ülkeler arasında ulusal ve uluslararası yelken yarışlarının düzenlenmesi için girişimde bulunmak, yarışları bizzat organize etmek. Türk Ulusal Yelken Takımına sporcu yetiştirmek, ilimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsil etmek, gerekli koşulları sağlayarakbaşarılı yelkencileri manen ve maddeten desteklemek, sportif konularda ve genel denizcilik konularında eğitim çalışmaları yapmak, kurslar açarak sporcu, monitör, antrenör, hakem ve amatör kaptanlar yetiştirmek, Sinop kıyılarındaki deniz kazalarında denizden adam kurtarma, can ve mal güvenliği, ilk yardım konularında örgütlenmeyi sağlamak, halkımıza denizi ve denizciliği sevdirmek, tekne sahiplerine teknelerinin bakım ve korunması için olanaklar sağlamak, Sinop’a yat limanı (marina) yapılması için her platformda çaba göstermek, kulübümüz girişimleriyle yapılan "Sinop Yat Yanaşma Rıhtımı" mendireklerinin ve teknik altyapısının noksansız hale getirilmesini sağlamak, kurulacak tesisi işletmek, çalıştırmak veya kiralamak, teknelerin akaryakıt gereksinimini karşılamak üzere akaryakıt istasyonu kurmak, Karadeniz’de yat turizminin gelişmesi için çaba göstermek, Sinop sahillerinde ve tüm Karadeniz'de yat gezileri düzenlemek, düzenlenmiş gezilerde ev sahipliği yapmak, Sinop kıyı şeridindeki tüm dere ve çayların denize döküldüğü ağızları temizleterek amatör tekneler ve yatlar için küçük sığınma ve barınma noktaları oluşturmak, limanımızı ziyaret eden yerli ve yabancı yatçılara her türlü destek ve hizmeti vermek, gezgin yatçıların kışları liman ve koylarımızda geçirmesi için altyapıyı iyileştirmek, kentimizdeki amatör denizcilerin yatçılığa geçişini, yelkenli yat yapımını ve edinilmesini teşvik etmek, Sinop’ta geleneksel olarak yapılan tekne maketçiliğinin geliştirilmesine ve tanıtımına destek olmak, artık son örnekleri de yok olmak üzere olan geleneksel Karadeniz teknelerinden taka, çektirme, alamana kayığı ve benzerlerinin korunması için her düzeyde girişimde bulunmak, bunların son örneklerini kurtarıp gelecek kuşaklara sunmak, Eski Sinop Hapishanesi’nde bir bölümün deniz müzesi olarak ayrılmasını ve denizlerimizden çıkarılan tüm arkeolojik buluntuların burada toplanarak sergilenmesini sağlamak, bu arada amatör denizcilere her türlü desteği vererek dayanışma içinde olmak, balıkçılarla birlikte çevre sorunları ve doğal yaşamın korunması için çalışmalar yapmak, Sinop'ta denizden sportif, eğlence ve ekonomik amaçlarla yararlanan her üç kesimin ortak sorunlarını dile getirebilecekleri bir platform oluşturmak, kentimizin denizci niteliğini, denizcilik tarihindeki yerini vurgulayacak bir “denizcilik anıtı”nın yapılması için girişimde bulunmak, temel denizcilik ve yelken eğitimi alan çocuklarımızın ilerde gemi adamı olarak meslek sahibi olmalarını sağlayacak Sinop Denizcilik Fakültesininkurulması için çaba göstermek, üyelerimizin ve sporcularımızın sosyal ve kültürel gelişimi için etkinlikler düzenlemek, dinlenme gereksinimlerini karşılamak, Sinop sahillerinin, kıyı çizgisinin doğal ve tarihi çevresinin korunması konusunda duyarlı olmak, üyelerini ve tüm Sinop halkını bilinçlendirmek, denizde, sahilde ve karada çevre kirliliğinin önlenmesi için çalışmalar yapmak, Sinop’ta denizcilik konusunda en önde gelen sivil toplum kuruluşu olmaktır.

 

Madde 5.

Derneğin Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri Kulüp, tamamen sportif nitelikli bir ihtisas derneğidir. Siyasetle uğraşmaz. Sporcuların ve üyelerin sportif, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak üzere spor tesisi, marina, çekek yeri, iskele, rıhtım, kayıkhane, tekne bakım alanları, kitaplık kurar, lokal-sosyal tesis işletir, yönetir, işletmeciye verebilir veya kiralar. Kulüp, amaçlarına ulaşmak için üyelere ve Sinop kamuoyuna yönelik yarış, ralli, gezi, toplantı, konferans, panel, seminer, kurs ve sergiler düzenler, bilimsel çalışmalar ve projeler yapar, kitap, dergi, haber bülteni ve afiş yayınlar, proje yapar, arşiv oluşturur. Gayrimenkul edinebilir. Gerekirse satabilir. Çalışmalarını Türkiye Yelken Federasyonu veya Amatör Denizcilik Federasyonu ile birlikte, uyum içinde veya bağımsız olarak yürütür.

 

Madde 6.

Kurucular (Mevcut tüzük ile ayni)

 

Madde 7.

Kulübün Üyeleri Kulübün üç tip üyesi vardır.

7.1.

Doğal Üyeler Katılmalarıdernek için manevi bir kazanç olan Sinop valisi, belediye başkanı, garnizon komutanı, cumhuriyet başsavcısı, vali yardımcıları, emniyet müdürü, jandarma komutanı, gençlik ve spor il müdürü, turizm il müdürü, sahil güvenlik bot komutanı ve Sinop milletvekilleridir. Doğal üyelerin temsil ettiği makamdaki pozisyonları devam ettiği sürece üyelikleri de devam eder. Doğal üyeler seçme ve seçilme hakkına sahip değildir. Kulübün, asil üyelere tanınan tüm olanaklarından yararlanabilirler.

7.2.

Onursal Üyeler Üye olma niteliklerine sahip, kulübün gelişmesine ve başarılarına üst düzeyde maddi ve manevi destek olan kişilerdir. Kulüp üyelerinden en az iki kişinin önerisi ve yönetim kurulunun kararıyla kabul edilirler. Onursal üyeler seçme ve seçilme hakkına sahip değillerdir. Asil üyelere tanınan kulübün tüm olanaklarından yararlanabilirler. Onursal üyeler yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararıyla üyelikten çıkarılabilirler.

7.3.

Asil Üyeler Derneğin amacını-kuruluş ilkelerini benimseyen, medeni haklarını kullanmaya ehil, on sekiz yaşını bitirmiş bulunan, dernekler yasasında belirtilen kısıtlamaları olmayan ve yönetim kurulunca üyelik başvurusu onaylanan, ön koşul olarak üyelik giriş yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt işlemleri tamamlanmış kişilerdir. Üyenin ölümü halinde eşi veya bir çocuğu, giriş ödentisi vermeden, yönetim kurulu kararıyla ve aynı sicil numarasıyla asil üyeliğe kabul edilebilir.

 

Madde 8.

Derneğe Asil Üye Olma Yöntemi Asil üye olmak isteyen kişiler, iki asil üyenin referansı ile fotoğraflı "SKY Üyelik Başvuru Dilekçesi"ni doldurarak yönetim kuruluna üyeliklerinin onayı için başvururlar. Yönetim kurulu gerekli soruşturma ve araştırmayı yaparak ilk toplantıda ve en geç 30 gün içinde üyelik başvurusunu onaylar veya reddeder. Karar aynı gün başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Üyeliği reddedilenler iki yıl geçmedikçe başvurularını yenileyemezler. Herhangi bir asil üye iki olağan genel kurul arasında en fazla beş üye adayı için öneride bulunabilir. Yönetim kurulunca üyelik başvuru dilekçesi onaylanan kişi üyelik giriş yükümlülüklerini yerine getirene kadar “aday üye”dir. Üyelik giriş yükümlülüğü ise; giriş ödentisi ile içinde bulunulan yılın yıllık ödentisinin tamamının ödenmesi ve iki adet fotoğrafın en geç iki ay içinde teslim edilmesidir. Bu süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen aday üyenin işlemleri yönetim kurulunca iptal edilir. Bu karar kesin olup aradan bir yıl geçmedikçe aynı kişinin yeni bir başvurusu kabul edilmez. Belirtilen yükümlülüklerini yerine getiren kişi yönetim kurulunun onayı ile fotoğraflı, SKY kaşeli ve kulüp başkanı imzalı “SKY üye kimlik kartı” ile birer nüsha SKY Tüzüğü ve SKY İç Tüzüğü verilerek asil üyeliğe kabul edilir. Kulübün lisanslı sporcusu olup, Türk Ulusal Yelken Takımı’nda yer almış, dernekler yasasına göre derneklere üye olabilme hakkını taşıyan sporcular komodorluğun önerisi ve yönetim kurulunun kararıyla asil üyeliğe, giriş ödentisi ve öğrencilik döneminin sonuna kadar da yıllık ödenti vermemek koşuluyla kabul edilebilirler. Öğrencilik dönemi sona eren sporcular diğer asil üyeler gibi yıllık ödentilerini vermek zorundadırlar. Yelken hakem kurslarına katılarak Aday Hakem Lisansı alan ve 10 yarışta görev alarak İl Hakem Lisansı TYF'ce onaylanan aktif hakemler, kulübe üye olma isteklerini bir dilekçe ile belirterek komodorluğa başvurabilirler. Komodorluğun uygun görüşü ve önerisiyle, yönetim kurulunun kararına göre giriş ödentisi vermeden asil üyeliğine kabul edilebilirler. Bu yolla asil üyeliğe kabul edilen hakemler diğer asil üyeler gibi yıllık ödentilerini vermek zorundadırlar. GSGM ve TYF’ce düzenlenen monitör ve antrenör kurslarına katılarak Yelken Antrenör Lisansı alanlar isteklerini bir dilekçe ile belirterek komodorluğa başvurabilirler. Komodorluğun uygun görüşü ve önerisiyle, yönetim kurulunun kararına göre giriş ödentisi vermeden asil üyeliğine kabul edilebilirler. Bu yolla asil üyeliğe kabul edilen hakemler diğer asil üyeler gibi yıllık ödentilerini vermek zorundadırlar.

 

Madde 9.

Üyelikten Çıkma Hiç bir üye dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye kulüp üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir.

 

Madde 10.

Üyelikten Çıkarılma

10.1.

Kulüp tüzüğüne, iç tüzüğüne ve genel kurul kararlarına aykırı hareket eden veya bu kararlara uymayan asil üyeler yönetim kurulu kararıyla onur kuruluna sevk edilir ve onur kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilirler.

10.2.

Yönetim kurulu tarafından yazılı olarak 30 gün içinde ödenmesi istenmiş olmasına rağmen ödenti borcunu ödememekte direnen üyenin kaydı silinir. Kulüple ilişiğinin kesildiği, yönetim kurulunca verilecek karar üzerine kendisine bildirilir. Sırf borcunu ödemediğinden dolayı kaydı silinen üye en fazla bir yıl içinde yeniden başvurarak o tarihe kadar biriken borcunu içinde bulunduğu yılın ödentisi üzerinden ve defaten ödedikten sonra yönetim kurulunca kaydının yenilenmesine karar verilir. Aynı şekilde ikinci kez kaydı silinen bir üyenin başvurusu kabul edilmez. Sebebi ne olursa olsun yıllık ödenti borcu olan üyeler, genel kuruldan 15 gün önce valiliğe bildirilmesi zorunlu olan genel kurul katılım listesinde yer alamayacakları gibi genel kurulda oy kullanmaları da söz konusu olamaz.

 

Madde 11.

Üyelerin Hakları Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyelerin hakları kısıtlanamaz ve hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz.

 

Madde 12.

Genel Kurul Kulübün en üst yönetim organıdır. Genel kurula katılma hakkı olan asil üyelerden oluşur.

 

Madde 13.

Genel Kurulun Toplanma Zamanı Genel kurul iki yılda bir haziran ayında olağan, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya kulüp üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine ve yönetim kurulu kararıyla olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantısının en az iki yılda bir yapılması zorunludur.

 

Madde 14.

Genel KurulÇağrı Usulü Yönetim kurulu, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Geçmiş yıllardan veya genel kurulun yapıldığı yıldan, miktarı ne olursa olsun yıllık ödenti borcu olan asil üye, yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve valiliğe bildirilen listede yer alamaz. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılırlar. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce valiliğe yazı ile bildirilir ve yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste eklenir.

 

Madde 15.

Genel Kurul Toplantı Yeri Genel kurul toplantıları kulüp merkezinde yapılır.

 

Madde 16.

Genel Kurul Toplantı Yeter Sayısı Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin sayısının yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantı yeter sayı sağlanamadığından yapılamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

 

Madde 17.

Genel Kurul Toplantısının Yapılış Usulü Kulüp genel kurul toplantıları yerel gazete ilanı ile duyurulan ve valiliğe bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Yasada belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere başkan, başkan vekili ile yeterli sayıda yazman seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanaklarını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yeni seçilen yönetim kuruluna verilir. Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

 

Madde 18.

Genel Kurul Toplantısında Görüşülecek Konular Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Madde 19.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. a- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun aklanması b- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi c- Kulüp tüzüğünde değişiklik yapılması d- Kulüp organlarının seçilmesi e- Kulüp için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi f- Kulübün aynı amacı taşıyan derneklerle bir araya gelerek federasyon kurması veya aynı amacı taşıyan mevcut federasyona katılması veya ayrılması. g- Kulübün uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışında dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması h- Kulübün yapacağı anlaşma ve sözleşmeler için yönetim kuruluna yetki verilmesi i- Kulübün feshedilmesi j- Dernekler yasasında ve kulüp tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

 

Madde 20.

Yönetim Kurulu Yönetim kurulu, yedi asil ve yedi yedek üye olmak üzere en az 14 aday arasından aldıkları oy sayısına göre genel kurulca gizli oyla seçilir. Yedek üyeler yönetim kurulunda boşalan üyeliklere aldıkları oy sırasıyla geçerler ve gelecek olağan genel kurula kadar görev yaparlar. Yönetim kurulu seçildikten sonra bir gün içinde toplanır. Bu toplantıda başkanlık ve diğer görevler için görev bölüşümü yapılır. Yönetim kurulu aşağıdaki gibi görev bölüşümü yapar a- Başkan b- Genel Sekreter c- Sayman d- Komodor e- Vis Komodor f- Sosyal Tesis İşletme Sorumlusu g- Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Sorumlusu Yönetim kurulu kulübü temsil eder. Temsil konusunda başkana veya diğer üyelerden birine ilk toplantıda yetki verebilir. Yönetim kurulu ayda iki kez toplanmak zorundadır. Toplantı en az beş üyenin katılımıyla yapılabilir. Kararlar katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Başkan veya iki yönetim kurulu üyesi yönetim kurulunu daha sıktoplantıya çağırmaya yetkilidir. Üst üste üç toplantıya özürsüz olarak katılmayan üyeler yönetim kurulundan ayrılmış sayılırlar. Yönetim kurulu, gerekirse üyelerine verdiği yetkiyi geri alabilir.

 

Madde 21.

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması Boşalan yönetim kurulu üyeliği yedeklerle tamamlanır. Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde genel kurul toplantısı kararı alınır. Çağrının yapılmaması halinde derneğin üyelerinden birinin başvurusu üzerine yörenin sulh hukuk hakimi duruşmayaparak kulüp üyelerinden seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

 

Madde 22.

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri Yönetim kurulu görevini onursal ve gönüllü olarak yapar. Yönetim kurulu üyeliğinden dolayı herhangi bir maddi çıkar sağlanamaz. Yönetim kurulu kulübün tüzel kişiliğini temsil eder. Kulübü ilerde bağlayacak yüklenimler, anlaşmalar ve değerli evrak üzerinde biri başkan olmak üzere genel sekreter veya saymandan her hangi birinin birlikte imzasının bulunması gerekir. Derneği taahhüt ve borç altına sokan tüm işlem ve anlaşmalar için yönetim kurulunun karar vermesi ve onaylaması gerekir. Ancak böyle bir karar bulunmadan yapılan işlemler ve imzalar üçüncü şahıslara etkili olmayıp, kulübü de bağlamaz. İlerde olumsuz sonuçlar doğurabilecek belgeleri imzalayan kişiler kulübe karşı şahsen ve birlikte sorumlu olurlar. Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir: a- Kulübü temsil etmek, bu konuda başkana veya diğer yönetim kurulu üyelerine yetki vermek b- Kulübün gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak c- Kulüp için gerekli gördüğü personeli almak ve çalıştırmak d- Gerekli demirbaşları almak ve satmak e- Kulüp şubelerinin açılmasını kararlaştırmak, şube kurucularına yetki vermek f- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Yelken Federasyonu, Amatör Denizcilik Federasyonu ile işbirliği içinde her türlü çalışmayı yapmak f- Kulüp amaçlarına ulaşmak için bu tüzüğün, kulüp içtüzüğünün ve dernekler yasasının verdiği tüm görevleri yapmak ve gerekli yetkileri kullanmak

 

Madde 23.

Yönetim Kurulu Üyeleri

23.1.

Başkan Yönetim kurulu üyeleri arasından iki yıl için seçilir. Yönetim kurulundan aldığı yetki ile kulübü temsil eder. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Toplantı gündemini belirler. Derneğin ita amiridir. Harcama evraklarını sayman veya genel sekreterle birlikte imzalar.Yapacağı tüm işlemler hakkında önceden yönetim kurulundan karar alır. Acil ve olağanüstü durumlarda alınması zorunlu kararları ilk toplantıda yönetim kuruluna sunmakla sorumludur. Zorunlu durumlarda kendisine aynı yetkilerle genel sekreter vekalet eder. Ayrılması halinde en geç on beş gün içinde yönetim kurulu yeni başkanı seçer.

23.2.

Genel Sekreter Başkanın önerisiyle yönetim kurulunun içinden seçilir. Kulübün ve yönetim kurulunun yazışmalarını yönetir. Yönetsel kararlar konusunda ilgililerle temaslarda bulunur. Yıllık çalıma raporlarını hazırlar. Evrakların düzeninden sorumludur. Başkanın yokluğunda kendisine tam yetki ile vekalet eder. Yokluğunda ise yönetim kurulu üyelerinde biri kendisine vekalet eder.

23.3.

Sayman Başkanın önerisiyle yönetim kurulunun içinden seçilir. Kulübün mali işlemleri ve hesaplarıyla uğraşır. Gelir-gider evrakı ile defterlerinin usulüne uygun tutulmasından ve korunmasından sorumludur. Üye ödentileri, bağışlar, tüm gelir ve tahsilatı kendi sorumluluğu altında yürütür. Dernek kasasında para bulundurmaz. Tahsil ettiği parayı bankalarda açılan cari hesaba yatırır. Sarf evrakını başkan veya genel sekreterle birlikte imzalar.

23.4.

Komodor Başkanın önerisiyle yönetim kurulunun içinden seçilir. Komodor, sportif ve eğitsel etkinliklerin yürütme birimi olan Türkiye Yelken Federasyonu Karadeniz Bölgesi Akın Alpar Yelken Eğitim ve Yarış Merkezinin (kısaca Komodorluk)yetkili ve sorumlusudur. SKY yönetim kuruluna karşı sorumludur. Sportif ve eğitsel etkinliklerkomodorlukça yürütülür. Komodorluğun örgütlenmesi, çalışma biçimi, yetki ve sorumlulukları iç tüzükle belirlenir. Komodorluğun tüm etkinliklerinden yönetim kuruluna karşı sorumludur. Kulübün sportif ve eğitsel etkinliklerinden genel olarak ve birinci derecede komodorsorumludur. Komodorluğun asal üyesidir. Fiilen yelkencilik-yatçılık yapmış olması, bilgili ve deneyimli olması, deniz ve denizcilikle ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikleri, yarış sistem ve kurallarını bilmesi, saygın bir denizci olması şarttır. Komodorluğun yönetim kuruluna getireceği öneri ve konular, öncelikli olarak ilk toplantıda görüşülür ve karara bağlanır. Komodor tüm eğitsel ve sportif etkinliklerde kulübü onursal biçimde temsil eder. Ayrılması halinde vis komodor kendisine vekalet eder.

23.5.

Vis Komodor Başkanın önerisiyle yönetim kurulunun içinden seçilir. Vis komodor, Türkiye Yelken Federasyonu Karadeniz Bölgesi Akın Alpar Yelken Eğitim ve Yarış Merkezinin (kısaca Komodorluk) ikinci düzeyde yetkili ve sorumlusudur. SKY yönetim kuruluna ve komodora karşı sorumludur. Sportif ve eğitsel etkinliklerin yürütülmesinde komodorun yardımcısıdır. Komodorluğun asal üyesidir. Tüm yetki ve sorumlulukları komodorla birlikte paylaşır. Gerektiğinde komodora vekalet eder. Komodor ve vis komodor kendi aralarında ayrıca görev bölüşümü yapabilirler. Vis komodor, yelken eğitim çalışmalarına, yarışmalarına ve benzeri etkinliklere katılan her kategorideki sporcuların sayılarının arttırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik etkinliklerin gerektirdiği hizmetleri komodorla birlikte yürütür.

23.6.

Sosyal Tesis İşletme Sorumlusu Başkanın önerisiyle yönetim kurulunun içinden seçilir. Yönetim kuruluna karşı sorumludur. SKY iç tüzüğünün SKY Sosyal Tesisi Hizmet ve Etkinlikleri Yönetmeliği’nin kulüp adına uygulanması, yürütülmesi ve denetlenmesi ile görevlidir. Çalışma biçimi, yetki ve sorumlulukları iç tüzük ile belirlenir.

23.7.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Sorumlusu Başkanın önerisiyle yönetim kurulunun içinden seçilir. Kültürel ve sosyal etkinlikler, sportif ve eğitsel etkinlikler gibi yıllık olarak planlanır. Kültürel ve sosyal etkinlik sorumlusu, sosyal tesis işletme sorumlusu ile birlikte “Lokal Etkinlik Takvimi”ne göre program yapar. Kulübün sosyal ve kültürel etkinliklerinden yönetim kurulu adına yetkili ve sorumludur. Çalışma biçimi, yetki ve sorumlulukları iç tüzük ile belirlenir.

 

Madde 24.

Denetleme Kurulu Denetleme kurulu, genel kurul tarafından gizli oyla, iki yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu kulübün gelir ve giderlerini, yapılan harcamaları, karar ve işlemlerin kulüp amaç ve ilkeleri ile kulüp çıkarlarına uygun olup olmadığını kontrol eder. Bu amaçla kulübün hesap, karar ve üye defterleriyle kasayı ve tüm evrakını diledikleri zaman kontrol edebilir ve inceleyebilirler. Kurul denetleme görevini tüzükte belirlenen bu esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Ancak bu kontrol yetkileri yönetim kurulu karar ve işlemlerine karışma hakkını vermez. Denetçiler gördükleri aksaklıkları yönetim kuruluna yazılı olarak bildirerek düzeltilmesini isteyebilir. Düzeltilmeyen aksaklıklar, tüzüğe ve dernek çıkarlarına aykırı işlemler, kararlar ve uygulamaları genel kurula raporlarıyla bildirmek zorundadırlar. Denetçiler, dernekler yasasına, ilgili GSGM tüzük ve yönetmeliklerine, GSGM ile yapılan protokollere, bağlı federasyonların kararlarına, kulüp tüzük ve içtüzüğüne aykırı karar ve işlemleri belirlediğinde, bu sorunlar uyarı ve önerilere rağmen düzeltilmez ve genel kurulu ilgilendirecek düzeyde önemli olduğuna kanaat getirirlerse olağan genel kurul toplantısını beklemeksizin düzenleyecekleri gerekçeli raporları ile yönetim kuruluna başvurarak genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteyebilirler. Bu durumda yönetim kurulu, olağanüstü genel kurulu en geç otuz gün içinde toplantıya çağırmaya, toplantı için gerekli işlemleri gerçekleştirmeye, denetçilerin düzenleyeceği gündemi aynen belirlemeye zorunludur. Üç denetçi bir araya gelmedikleri veya kararda birleşmedikleri taktirde iki denetçi dahi aynı yollara başvurabilir.Yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırmazsa denetçiler dernekler kanunu gereğince yörenin sulh hukuk hakimine başvururlar.

 

Madde 25.

Onur Kurulu Onur kurulu, genel kurul tarafından gizli oyla, iki yıl için 40 yaşını doldurmuş üyeler arasından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Kulübün asil üyeleriyle ilgili disiplin konularını görüşür, soruşturur ve karara bağlar. Onur kurulu üyeleri yapacakları ilk toplantıda aralarından birini gizli oyla başkan seçer ve kararları çoğunlukla alır. Toplantı günü mazereti olan üye onur kurulu başkanına önceden haber verir ve yedeklerden en çok oy alan üye toplantıya davet edilerek kurul üç kişi olarak toplanır. Toplanmaları yönetim kurulunun veya şikayetçinin yazılı isteğiyle olur. Görüşülecek konuları otuz gün içinde karara bağlar ve yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Gerekli gördüğü üye ve kişilerin sözlü veya yazılı ifadesine başvurabilir. Onur kurulunun yazı işlerini genel sekreter yürütür. Bu kurulun evrakını yönetim kurulu korur. Aleyhine ihraç kararı verilen üye itiraz etmiş olsa dahi, kararın alınma tarihinden itibaren dernek lokaline giremez, yarışlara ve sportif etkinliklere katılamaz. Onur kurulu kararları kesindir. Sürekli çıkarma dışında hiç bir cezaya itiraz hakkı yoktur. Asil üyeler çıkarma tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde cezaya itirazda bulunabilirler. Onur kurulu itirazı ilk genel kurul toplantısına sunulmak üzere yönetim kuruluna bildirir. Yönetim kurulu da itirazı genel kurul gündemine almakla yükümlüdür. Ancak ilk genel kurul toplantısına kadar üyenin üyelik hakları askıya alınır ve genel kurulda oy kullanamazlar. Genel kurulda oylama gizli oyla yapılır.

 

Madde 26.

Disiplin Cezaları a- Sözlü uyarı b- Yazılı uyarı c- Hak kısıtlama (Bazı üyelik haklarından ve derneğin sosyal olanaklarından geçici olarak faydalanmasını kısıtlamak) d- Geçici uzaklaştırma (En az altı ay, en çok bir yıl) e- Üyelikten çıkarma Verilen cezalar kurul kayıtlarına ve üye kayıt defterine işlenir. Genel kurul, kesinleşmiş üyelikten çıkarma cezası dışında verilen disiplin cezalarını, cezaya üyenin uymuş olması ve üyenin durumunu dikkate alarak cezanın neticelerini ortadan kaldırabilir. Bu gibi üyeler ceza almamış sayılırlar. Sözlü uyarı cezası alınmış olması kulüp organlarına seçilmeye engel değildir.

 

Madde 27.

Sportif ve Eğitsel Etkinlikler Yürütme Birimi Sportif ve eğitsel etkinliklerin yürütüldüğü birim Türkiye Yelken Federasyonu Karadeniz Bölgesi Akın Alpar Yelken Eğitim ve Yarış Merkezi’dir. Kısaca Komodorluk olarak anılır. Komodorluğun üst organı Komodorluk Yürütme Kurulu’dur. Ayrıca Komodorluk Eğitim Kurulu ve Teknik Kurul ile Komodorluk Disiplin Kurulu’ndan oluşur. Komodorluk yürütme kurulu, komodor başkanlığında vis komodor, kayıkhane-malzeme sorumlusu, baş antrenör ve filo kaptanlarından oluşur Komodorluk eğitim kurulu ve teknik kurul, komodor başkanlığında vis Komodor, kayıkhane-malzeme sorumlusu, kültürel ve sosyal etkinlik sorumlusu, baş antrenör, yelken il temsilcisi, yelken il hakemi temsilcisi, sporcu veli temsilcisinden oluşur. Komodorluk disiplin kurulu, komodor başkanlığında vis komodor, genel sekreter, kayıkhane-malzeme sorumlusu, bir kız ve bir erkek sporcu temsilcisi ile bir veli temsilcisinden oluşur. Sporcularla ilgili tüm düzenlemeler Komodorluk tarafından yürütülür. Komodorluk birimlerinin çalışma biçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları iç tüzük ile belirlenir.

 

Madde 28.

Kulübün Gelir Kaynakları Kulübün ana gelir kaynakları, yıllık ödenti ve giriş bağış ve ödentileridir. Kulübe ait teknelerin kullanılması, tekne bakım ve korunması, çekek yeri ücretleri, büfe ve sosyal tesis işletmesi karşılığı alınan bağışlar ve kiralar, sponsorlarca sağlanan nakdi ve ayni destekler,. kulüpçe yapılan yayınlar, promosyon ürünleri, düzenlenen piyango, balo, eğlence, yemekli toplantı, temsil, konser, sportif yarışmalar gibi sosyal ve sportif etkinliklerden elde edilen gelirler ve yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak her türlü bağış ve yardımlardır. Üye giriş ödentisi ve yıllık ödentiler, her yıl ocak ayında yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenir.

 

Madde 29.

Gelir ve Giderlerde Usul Dernek gelirleri “alındı belgesi” ile toplanır, giderler “harcama belgesi” ile yapılır. Diğer konular, Dernekler Yasası’nın ilgili maddesindeki gibidir.

 

Madde 30.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından derneğin tüm organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine yazı ile bildirir.

 

Madde 31.

Şubelerin Kuruluşu SKY’nin şubesi yoktur.

 

Madde 32.

Derneklerin Denetimi a- Dernekler yasasının ilgili maddelerinde gösterilen şekilde idare tarafından, b- Bu tüzüğün 24. maddesinde gösterildiği biçimde SKY Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.

 

Madde 33.

Tüzük Değişikliği Dernek tüzüğü genel kurula katılan üyelerin 2/3 ünün kabulü ile ancak genel kurul tarafından değiştirilir. Yönetim kurulu yapılan değişiklikleri yerel bir gazetede ilan eder. Bu gazetenin 5 (beş) nüshası yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yönetim kurulu tarafından dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine verilir.

 

Madde 34.

Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi ve Tasfiye Kulüp, dernekler yasasının ilgili maddelerine göre tüzel kişiliğini kaybedebilir. Fesih edilen dernek malları ve demirbaşlar Türkiye Yelken Federasyonu’na devredilir.

 

Madde 35.

Derneğin Tutmakla Yükümlü Olduğu Defterler Dernek, şu defterleri tutar: Üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak defteri, gelir ve gider defteri, bütçe kesin hesap ve bilanço defteri ile demirbaş defteri. Bu defterlerin noterden onaylı olması zorunludur.

 

Madde 36.

Tüzükte Belirtilmeyen Konularda Dernekler Kanunu ile İlgili Diğer Kanun Hükümlerine Göre İşlem Yapılır.

 
 
 
 
ANASAYFA | SKY HAKKINDA | TARİH/COĞRAFYA | YELKEN OKULU/ADB SINAVI | PROJELER | FOTOĞRAF VİDEO ALBÜMLERİ | PUPA YELKEN| İLETİŞİM
SİNOP KARADENİZ YELKEN KULÜBÜ
Adres: Gazi Caddesi, No: 36, 57000 Sinop - Türkiye
Tel: 0543 1923 057  Email: [email protected]
 
Bu Sitenin Web Sitesi Tasarımı ve Dinamik İçerik Yönetimi Red Bilişim Tarafından Gerçekleştirilmiştir.